Lars-Erik Edlund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Språkstudier

Avdelning:

Svenska

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, korridor HF2

Tel:

+46 90 786 78 87

E-postadress:

lars-erik.edlund@umu.seE-post 2

lars-erik.edlund@nord.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.sprak.umu.se/om-institutionen/personal/lars-erik-edlund Webbsida

Presentation

Lars-Erik Edlund, fil. dr i nordiska språk vid Umeå universitet 1985, docent 1989, professor i nordiska språk sedan 1995 (visstidsförordnad 1993-1995). Har genom åren haft ett stort antal uppdrag för institution, fakultet och universitet. Åren 1992–1994 var Edlund ledamot av regeringens forskningsberedning.
Edlunds huvudsakliga forskningsområden är namnforskning, dialektologi och språkhistoria. Denna språkvetenskapliga forskning bedrivs i nära samverkan med historievetenskaperna. Vitterhetsakademien

Edlund har varit verksam i flera tvärvetenskapliga projekt med dialekt- och ortnamnsstudier, bl.a. Luleälvsprojektet och projektet Säljägarkulturer i det bottniska området. Han var dessutom initiativtagare och forskningsledare för projektet Nordsverige i språkgeografisk belysning - datamaskinell dialektgeografi 1984–87, ett projekt som för övrigt ”avknoppades” till en särskild enhet inom nordiska språk, Diabas. Lars-Erik Edlund leder också det tvärvetenskapligt anlagda RJ-finansierade projektet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum som involverar åtta ämnen från fyra fakulteter. Inom detta projekt har i dagsläget 44 volymer utkommit i projektserien Kulturens frontlinjer. Leder också projektet Svensk etymologisk databas (ekonomiskt stött av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond). Edlund var åren 1992–1996 chefredaktör för fyrbandsverket Norrländsk uppslagsbok, som beskriver norra Sverige i ett brett kulturellt och historiskt perspektiv.

Innehar ett rad vetenskapliga uppdrag, bl.a. som ledamot i styrelsen för Svenska Fornskriftsällskapet, styrelsen för Medieval Nordic Text Archive (MENOTA), Svenska språknämnden, Forskningsnämnden för modern svenska, styrelsen för Kungl. Gustav Adolfs akademien, rådgivande nämnden för Ordbok över Sveriges dialekter, Vetenskapliga rådet för dialektologisk forskning inom SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet), Stiftelsen Språk och kultur vid Umeå universitet. Är sedan 2000 ordförande i Johan Nordlander-sällskapet, efter tjugo år som dess redaktör.

Är vidare ledamot av följande tidskriftsredaktioner: Arkiv för nordisk filologi, NOWELE: North-Western European language evolution och Svenska landsmål och svenskt folkliv. Ingår i redaktionskommittén för Anthroponymica Suecana, och är dess huvudredaktör volym 12 –. Ingår i redaktionen för Språk och stil 12 - (2002-). Sektionsordförande vid 21st International Congress of Onomastic Sciences (ICOS) sammankomst i Uppsala 19 – 24 augusti 2002.

Har erhållit flera akademiska priser: Beskowska stipendiet av Vitterhetsakademien 1982, vetenskapliga pris från Kungl. Skytteanska samfundet 1984 och 1995 (Kungl. Skytteanska samfundets pris till yngre forskare inom humaniora), pris ur Kungl. Gustav Adolfs akademiens fond för doktorsavhandlingen 1985, Umeå universitets pris för populärvetenskaplig verksamhet 1986, Uppsala universitets umefonds pris 1993 samt Jöran Sahlgrens pris av Kungl. Gustav Adolfs akademien 1995.

Ledamot av följande vetenskapliga akademier: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2001, Kungl. Gustav Adolfs akademien 1994 och Kungl. Skytteanska samfundet 1988. Dessutom arbetande ledamot i Svensk-österbottniska samfundet sedan 1998.


In english:
Lars-Erik Edlund

Ph.D. in Scandinavian languages at Umeå University 1985
Associate professor (docent) in Scandinavian languages 1989.
Full Professor of Scandinavian languages at Umeå University since 1995 (temporary post 1993-1995).
Research assistant 1976-86.
Junior research fellow 1986-1991.
Senior lecturer 50 % 1989-1991, from 1991-07-01 Senior lecturer
Has over the years had a large number of commissions for the department, faculty and university.
1992-1994 Member of the governmental working commission on research

Edlund has been active in several cross-disciplinary dialect and place-name projects, e.g. Luleälvsprojektet and the project Säljägarkulturer i det bottniska området. He was also founder and research leader for the project Nordsverige i språkgeografisk belysning - datamaskinell dialektgeografi 1984–87 (Northern Sweden in a language geographic light – computer supported dialectography), a project that also gave rise to a special unit at Scandinavian languages, Diabas. Lars-Erik Edlund also directs a cross-disciplinary project financed by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum (Cultural Boundaries in northern Scandinavia: Temporal and Spatial Processes) which involves eight disciplines from four faculties. In this project, 44 volumes have been published in the project publishing series Kulturens frontlinjer. Edlund also directs the project Svensk etymologisk databas (financially supported by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation ). Edlund was during 1992–1996 editor-in-chief for the four-volume Norrländsk uppslagsbok, which describes Northern Sweden in a broad cultural and historical perspective.

Edlund has a number of scholarly commissions, for instance the board of Svenska Fornskriftsällskapet, member of Medieval Nordic Text Archive (MENOTA), Svenska språknämnden, Forskningsnämnden för Modern svenska, the board of Kungl. Gustav Adolfs akademien, advisory committee for Ordbok över Sveriges dialekter, Scientific committee for dialectological research in SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet), The foundation Språk och kultur at Umeå University. Edlund is the chair person of the Johan Nordlander Society since 2000, after having served as its editor for twenty years.

Edlund is furthermore member of the following editorial committees: Arkiv för nordisk filologi, NOWELE: North-Western European language evolution and Svenska landsmål och svenskt folkliv. Is part of the editorial committee for Språk- och stil (volume 12 -,; 2002 -), and for Anthroponymica Suecana (and is editor-in-chief from volume 12 onwards). Edlund is also part of the arranging committee for the 21st International Congress of Onomastic Sciences (ICOS) conference in Uppsala, August 19 - 24, 2002.

Edlund's research has been awarded several academic prizes: Beskowska stipendiet from Vitterhetsakademien 1982, scientific prizes from Kungl. Skytteanska samfundet 1984 and 1995 (Kungl. Skytteanska samfundets pris till yngre forskare inom humaniora), prize from Kungl. Gustav Adolfs akademiens fond for the Ph.D. thesis in 1985, Umeå University's prize for popular science contribution in 1986, Uppsala University's Umefond prize in 1993, and Jöran Sahlgren's prize from Kungl. Gustav Adolfs akademien 1995.

Member of the following scientific academies: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (The Royal Academy of Letters, History and Antiquities) 2001, Kungl. Gustav Adolfs akademien 1994, Kungl. Skytteanska samfundet 1988. Also a working member in the Svensk-österbottniska samfundet since 1998.Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Relaterad information

Publikationer