Naturen i narrativen

Foto: Peter Steggo

Projektdeltagare: 

Daniel Andersson, fil. dr. i nordiska språk, universitetslektor på Institutionen för språkstudier. 

Coppélie Cocq, fil. dr. i samiska studier, forskare på HUMlab.

Projektbeskrivning

Miljö- och naturkatastrofer innebär ekonomiska och materiella förluster men också en störning av den naturliga ordningen. Projektets syfte är att belysa hur renskötare och jordbrukare i norra Norrland konstruerar en förståelse av förhållandet människa - natur i muntliga berättelser om naturen, i synnerhet om händelser och processer som skapar upplevelser av hot, förändring eller katastrof.

Fokus ligger på de diskurser och föreställningar som utformas i berättelserna, samt deras konsekvenser. Materialet närmas från ett folkloristiskt och ett språketnografiskt perspektiv och en utgångspunkt i analysen är berättelsernas olika aktörer och samspelet dem emellan. Genom att studera narrativer av människor med olika pragmatiska förhållanden till naturen belyses även olika former av traditionell kunskap.

Ett resultat av denna studie blir ett bidrag till dagens miljödebatt med ett annat perspektiv, där traditionell kunskap står i fokus.  Projektet tillför ett komparativt perspektiv där olika befolkningsgrupper får komma till tals och fokuserar på människan och hennes meningsskapande strategier. 

Nature Narrated


Environmental and natural disasters lead not only to financial and material losses but also to a disturbance of the natural order. This project investigates how reindeer herders and farmers in northern Sweden construct their understanding of their relationship with nature in narratives about environmental and natural disasters, climate change etc.

This project focuses on the implications of the discourses and representations that emerge from the narratives. This approach emphasizes the agency and interplay between different protagonists. The analysis of narratives from communities with divergent relationships to nature will yield new insights into forms of traditional knowledge.

This study will contribute to the current environmental debate from the perspective of traditional knowledge. The project offers a comparative perspective that includes different communities and focuses on meaning making strategies. 


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Tweets