HeadlineImage

LITUM – Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet

Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Både läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Detta ställer inte bara krav på skolan/högskolan utan också på forskarsamhället. Läsande och skrivande formar komplexa system där språk, identitet och kontext samverkar.

Aktuellt: Litumsymposium 15-16/5, se kalendariet

Vid Umeå universitet finns stor erfarenhet av såväl kognitiv som sociokulturell forskning om läsande och skrivande. För att driva forskningen framåt tror vi att det är nödvändigt att betrakta literacy utifrån flera olika och även nya perspektiv. Det betyder att forskning som studerar kognitiva processer, kontextuella frågor, historiska perspektiv, styrdokument, diskurser och policy blir avgörande för att bidra till utvecklingen av forskningen såväl som läs- och skrivundervisningen på alla nivåer i utbildningssystemet.

Vår forskning samlas i två huvudområden: att läsa och skriva på flera språk och att läsa och skriva i utbildning och på fritiden. Dessa områden är övergripande och innefattar ett brett spektrum av olika perspektiv såsom: historia, policy och demokrati, och läs- och skrivsvårigheter.


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

UNESCO, 2004:13

"Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society."


Kontaktinformation

Koordinator Eva Lindgren

Besöksadress
Humanisthuset, korridor HE2

Tel:  090-786 95 84

Kontaktformulär